(ENGLISH FOR COW) – Bài giảng và file âm thanh

Gửi mọi người file bài giảng và âm thanh cho từng buổi nhé. Nhờ làm bài tập như thầy đã bảo trên lớp đấy nhé.

Giai đoạn đồng đoàn:

Email gửi bài tập về: englishforcow69@gmail.com

Tiêu đề email: Tên – Lớp – Buổi X

Ebook cho COW ghi âm trong giai đoạn này: How I Met Myself

Buổi 1:

Bài giảng: Lờ inh Linh

File âm thanh: https://www.fshare.vn/file/VS2KHD7K133V

Buổi 2:

Bài giảng: Lờ inh Linh

File âm thanh và sách (phục vụ BTVN): https://www.fshare.vn/file/K17JTBPGVQSJ

Buổi 3:

Bài giảng: Lờ inh Linh

File âm thanh: https://www.fshare.vn/file/X82AZTXVDW7Y

Buổi 4:

Bài giảng: Lờ inh Linh

File âm thanh: https://www.fshare.vn/file/DJAIGIVM8WN9

Buổi 5:

Bài giảng: Lờ inh Linh

File âm thanh: https://www.fshare.vn/file/1MQLJL3FKBJJ

Buổi 6:

Bài giảng: Lờ inh Linh

File âm thanh: https://www.fshare.vn/file/LKSY8WM3C4C1

Buổi 7:

Bài giảng: Lờ inh Linh

File âm thanh: https://www.fshare.vn/file/V4OUYYQFOTUI

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Website